โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล

           
  โรงเรียนเทศบาล1 (วัดสตูลสันตยาราม http://www.t1.stm.go.th
  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม http://www.t2stm.ac.th
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) http://www.t3.stm.go.th
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง http://www.t4.stm.go.th
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล http://www.t5.stm.go.th

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

               การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะด้วยกิจกรรมการปั้นแป้งจากกล้วยน้ำหว้า สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
                      Download (บทคัดย่อ)
  

               รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล
                      Download (บทคัดย่อ)
  

               การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล โดยใช้เทคนิคการมีส่วนนร่วม
                      Download (บทคัดย่อ)
  

               การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปสร้างสรรค์
จากวัสดุธรรมชาติ

                      Download (บทคัดย่อ)
  

               ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ4ขวบ) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล
                      Download (บทคัดย่อ)
  

               การประเมินโครงการการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนางานวิชาการและท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
                      Download (บทคัดย่อ)
  

               การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 4
             (บ้านศาลากันตง) (ISRAP Model)

                      Download (บทคัดย่อ)
  

               การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล
                      Download (บทคัดย่อ)
  

               รายงานการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล
                      Download (บทคัดย่อ)
  

               รายงานการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคมระดับอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล
                      Download (บทคัดย่อ)
  

               การพัฒนาระบบริหารการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม
                      Download (บทคัดย่อ)
  

                          

                รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล
                      Download (บทคัดย่อ)
  

                 การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด Welcome To Satun ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                      Download (บทคัดย่อ)

                  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติ รายวิชาการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องการใช้งานโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                      Download (บทคัดย่อ)

                  การพัฒนาความสามารถในการเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้แบบฝึกทักษะเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                      Download (บทคัดย่อ)

                  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนา
                พฤติกรรมทางสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

                      Download (บทคัดย่อ)

                  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
                    ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล
                      Download (บทคัดย่อ)

                   การพัฒนาความพร้อมด้านสังคม โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสตูล ระดับปฐมวัย
                (อนุบาล) ปีที่ 2

                      Download (บทคัดย่อ)


                  รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
               โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                      Download (บทคัดย่อ)


                  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล

                      Download (บทคัดย่อ)


                  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                      Download (บทคัดย่อ)


                  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1
               (วัดสตูลสันตยาราม)

                      Download (บทคัดย่อ)


                    ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
                เทศบาลเมืองสตูล

                      Download (บทคัดย่อ)

                    การพัฒนาทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้หุ่นมือประกอบการเล่านิทานสำหรับ
       นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  3  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

                      Download (บทคัดย่อ)

 
 
 
 

 

 

 

Copyright 2011 :: Satun Municipality ::
9 Salitphuminart Rd, Thambon Phimarn , Mueang Satun, Satun 91000, Thailand Tel. 66-7471-1012 Fax 66-7472-1914
Contact Us : muangsatun1@gmail.com