สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

วันเทศบาล ประจำปี 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสตูล นำโดยนายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และครูในสังกัดเทศบาลร่วมทำบุญเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560 ซึ่งมีพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีผู้นำศาสนาของชุมชนมาร่วมในพิธี และศาสนาพุทธมีการถวายภัตตาหารแด่พระภิษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป หลังจากนั้นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชนโดยอาศัยพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3.เพื่อสร้างกลุ่มเด็ก เยาวชนแกนนำที่มีศักยภาพสอดรับกับความต้องการพัฒนาในอนาคต โดยโครงการนี้ กำหนดจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560 จังหวัดสตูล มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน และยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากวิทยากรของโรงพยาบาลสตูลและตำรวจตะเวนชายแดน ที่43(ตชด.ที่43) ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย อำเภอควนกาหลง ภาพ/ข่าว : กองวิชาการฯ เทศบาลเมืองสตูล

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 20 เม.ย.60 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์  แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล อีกทั้งมีการรับฟังบรรยาย เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายขนบ จรูญศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง และมีการชี้แจงกำหนดการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม

ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่ 2

วันที่ 20 เม.ย.60 เวลา 13.30 น. นายมนูญ  แสงเจริญ ประธานคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาล เปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล

ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล 

พิธีเปิดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยห่วงใยผู้สูงอายุ

#เช้าวันนี้ (20 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วย นายเฉลย เอ้งฉ้วน เลขานุการนายกฯ และ นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล เลขานุการนายกฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยห่วงใยผู้สูงอายุ ณ อาคารพิเศษผู้ป่วยรวม(ตึกใหม่) โรงพยาบาลสตูล

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 3 จาก 174