สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลเมืองสตูล


- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสตูล  (พ.ศ.2560 -2563)


- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองสตูล  (พ.ศ.2560 -2562) 

- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลเมืองสตูล (พ.ศ.2560 -2562) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลเมืองสตูล (พ.ศ.2560 -2562) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลเมืองสตูล (พ.ศ.2560 -2562) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)


- ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 -2561) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 -2561)

ส่วนที่ 1 บทนำ 
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ความเชื่อมโยง
ส่วนที่ 4 โครงการตามแนวทางพัฒนา
รายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการ
ส่วนที่ 6 ติดตามประเมินผล


- แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 -2560)

ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ความเชื่อมโยง
ส่วนที่ 4 โครงการตามแนวทางพัฒนา
รายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการ
ส่วนที่ 6 ติดตามประเมินผล


- แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556 -2558) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ความเชื่อมโยง
ส่วนที่ 4 โครงการตามแนวทางพัฒนา
รายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการ
ส่วนที่ 6 ติดตามประเมินผล


 

  - แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2554 -2556)


  - แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555)