สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างฯ  

ดาวน์โหลดประกาศ 

...........................................................................................

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสตูล 

ดาวน์โหลดประกาศ

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ขอให้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 10-28 เมษายน 2560 ณ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสตูล  

ดาวน์โหลดประกาศ

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล เรื่อง การเข้าทำสัญญาแผงขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล   

ดาวน์โหลดประกาศ 

...........................................................................................


<< ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง เทศบาลเมืองสตูล ปชส.แจ้งหลักเกณฑ์การให้บริการรถบรรทุกน้ำฯ ช่วงหน้าแล้ง สามารถขอรับบริการและติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสตูล 074-711008

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ 

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล เปิดให้บริการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) เทศบาลเมืองสตูล บริเวณชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ผู้สนใจสินค้า สามารถชมและซื้อหาสินค้า ฯ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 14.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิศ (ฝ่ายขาย) 087- 4754178   และผู้สนใจที่จะนำสินค้าโอทอปมาวางจำหน่าย ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม 074-711358 และ 081-6985134

...........................................................................................

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีของท้องถิ่น ประจำปี 2560 ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองสตูล ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่พักเทียง)และวันเสาร์ 08.30-16.30 น.(พักเทียง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-712394 

ดาวน์โหลดประกาศ  

...........................................................................................

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล จากการประชุมคณะกรรมการการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจราจรถนนตำมะหงงอุทิศมีมติให้ทดลองการเดินรถ คือ 1.ให้รถวิ่งสวนทางกันได้ในเวลาปกติ โดยใช้ป้ายบังคับจอดรถวันคู่ - วันคี่ ตลอดสายและกำหนดให้มีการเดินรถทางเดียว ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น.โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่างๆในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 จำนวน 16 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียด

...........................................................................................

<<  หมายเลขโทรศัพท์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center เทศบาลเมืองสตูล 074-711012 และ 199 

...........................................................................................


ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast สูง 15 เมตร 8 ดวงโคม จำนวน 1 ต้น

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้(หลักสูตร) พร้อมเข้าเล่มวิชาพุทธสาสนาและวิชาอิสลามศึกษา 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างเหมาเคลือบพื้นกันลื่น อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 2 เครื่อง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้และหญ้า(Springer) ภายในรั้วสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้และหญ้า(Springer) ภายในสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างปรับปรุงทางเท้า คสล.เป็นทางลาดเอียง (slop) ถนนปานชูรำลึก 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) จำนวน 2 รายการ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างปรับปรุงลานกีฬาชุมชนทุ่งเฉลิม 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านพรเพชร 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ถนนยาตราสวัสดี (หลังสภ.เมืองสตูล) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างปรับปรุงทางเท้า คศล.เป็นทางลาดเอียง ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์) จำนวน 2 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 4 คัน 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร(รถตู้)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 3 คัน 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้เทศบาลเมืองสตูล 

  ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

 ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนเทศบาล 2 

           ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ       

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง ขอคืนหลักประกันสัญญา  

             ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องบริการสระว่ายน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ณ สูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารตลาดสดหลังใหม่ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศจัดจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสถิตยุติธรรม ซอยแพะ  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน  

  ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุง-ตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์อันดามันและบริเวณรอบอาคาร 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองสตูลประจำปี 2560 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งไฟฟ้าบริเวณรอบนอกอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง จ้างวิทยากรภาษาต่างประเทส (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษามลายู) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง จัดจ้างออกแบบโครงการพัฒนาภูมิทัศน์เข้าโต๊ะพญาวัง เขาโต๊ะหยงหง และ walk way มำบัง  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬารัชกิจประการ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลเมืองสตูล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแล บำรุง รักษา ทำความสะอาดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียน 2 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นตัวหนอน บริเวณหน้าอาคารเรียนและหลังอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
     เมืองสตูล

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นตัวหนอน บริเวณหน้าอาคารเรียนและหลังอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
      เมืองสตูล 

  ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง โครงการรายการจ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 3 จุด  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ชุดไฟตัวเลขนับถอยหลัง โคมไฟจราจร LED และอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสตูล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (อุปกรณ์สนามเด็กเล่น) พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ชุด  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองสตูล จำนวน 17 เครื่อง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องสีเส้นจราจร) จำนวน 1 เครื่อง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  

  ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง งานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม รร.เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้งให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล จำนวน 14 เครื่อง  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง (เครื่องพิมพ์แบบแปลน สำหรับงานพิมพ์
 Autocad ) จำนวน  1 เครื่อง  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง ในการจัดจ้างปรับปรุงเขาโต๊ะหยงกง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์ สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงทางเท้าถนนยาตราสวัสดีจากสามแยกปานชูรำลึก (บาร์นม) ถึงสามแยกบายพาส (ท่านายเนาว์) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเลี่ยงเมืองและเกาะกลางถนนศุลกานุกูล จำนวน 4 จุด 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสนามเทนนิส ฝั่งตะวันตก 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดจ้างตีเส้นเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสตูล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายในเขตเทศบาลเมืองสตูล

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายในเขตเทศบาลเมืองสตูล  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดจ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ บริเวณทางเดินคลองมำบังและบริเวณเขาโต๊ะพญาวัง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน) ระดับประถมศึกษา จำนวน 180 ชุด 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

   ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ มุมรั้วโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

    ประกาศราคากลาง จัดจ้างปลูกต้นไม้ริมทางเท้าถนนเลี่ยงเมือง พร้อมซ่อมกระบะรอบๆ ต่อจากของเดิม 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

    ประกาศราคากลาง รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (อุปกรณ์สนามเด็กเล่น) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

    ประกาศราคากลางรายการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับสื่อไร้สาย) จำนวน 5 จุด 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

    ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกาย) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

     ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานนันทนาการสามเหลี่ยมบายพาส 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

     ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างถนนคสล.ปลายซอยนกบินหลา พร้อมคูระบายน้ำ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

     ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงทางเท้า คสล.เป้นทางเอียง (slope) ถนนยาตราสวัสดีจากเรือนจำถึงสามแยกปานชูรำลึก (บาร์นม) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

     ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชื่อมระหว่างซอยปัตตานี ถึงปลายซอย 3 ฯ พร้อมคูระบายน้ำ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

     ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงทางเท้า คศส.เป็นทางเอียง (slop) ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ