สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

  
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสตูล


- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสตูล

ส่วนที่ 1 บทนำ 
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ความเชื่อมโยง
ส่วนที่ 4 โครงการตามแนวทางพัฒนา
รายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการ
ส่วนที่ 6 ติดตามประเมินผล