สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

ประวัติเทศบาลเมืองสตูล.....


เมืองสตูลได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2475 โดยชื่อสตูลมาจากภาษามลายูว่า“สโตย” แปลว่า กระท้อน เพราะเป็นเมืองที่มีการเพาะปลูกกระท้อนกันมาก และจากประวัติการสร้างเมืองสตูล จาก พ.ศ. 2382 จนถึงปัจจุบันนับได้ 168 ปี

เมืองสตูลเคยปกครองอาณาเขตทางทะเลตั้งแต่ปากน้ำเปอร์ลิส จนถึงเกาะพีพี ของเมืองกระบี่ มีสินค้าสำคัญ คือ รังนกนางแอ่น ต้องคุ้มครองเกาะรังนกไว้หลายเกาะ และมีเรือสินค้าและท่าเรือเมืองสตูลเป็นเรือเดินสินค้าระหว่างสิงคโปร์ ปีนัง พม่า

เมืองสตูล จึงได้รับขนานนามว่า นครีสโตยมำบังสังคารา (Neqeri Setoi Mambang Segara)แปลว่า เมืองสตูลเทวดาแห่งสมุทร หรือ สตูลเมืองแห่งพระสมุทรเทวา จังหวัดสตูลจึงมีสัญลักษณ์เป็นตราพระสมุทรเทวา

เทศบาลเมืองสตูล ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกา ให้เขตชุมชนอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด เป็นเขตเทศบาล คือบ้านพิมาน ตำบลพิมาน (ตำบลมำบัง) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 มีพื้นที่รับผิดชอบ 1.196 ตารางกิโลเมตร

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2513 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสตูลเพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารกิจการและการบำรุงท้องถิ่น โดยให้โอนท้องที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง บางส่วนเข้ามาร่วมเป็นเขตเทศบาล รวมเนื้อที่ทั้งหมด 6.8 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนล่าง ด้านทิศตะวันตก ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 973 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย


ตราเทศบาลเมืองสตูล.....