สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างฯ  

ดาวน์โหลดประกาศ 

...........................................................................................

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสตูล 

ดาวน์โหลดประกาศ

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ขอให้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 10-28 เมษายน 2560 ณ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสตูล  

ดาวน์โหลดประกาศ

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล เรื่อง การเข้าทำสัญญาแผงขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล   

ดาวน์โหลดประกาศ 

...........................................................................................


<< ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง เทศบาลเมืองสตูล ปชส.แจ้งหลักเกณฑ์การให้บริการรถบรรทุกน้ำฯ ช่วงหน้าแล้ง สามารถขอรับบริการและติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสตูล 074-711008

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ 

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล เปิดให้บริการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) เทศบาลเมืองสตูล บริเวณชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ผู้สนใจสินค้า สามารถชมและซื้อหาสินค้า ฯ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 14.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิศ (ฝ่ายขาย) 087- 4754178   และผู้สนใจที่จะนำสินค้าโอทอปมาวางจำหน่าย ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม 074-711358 และ 081-6985134

...........................................................................................

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีของท้องถิ่น ประจำปี 2560 ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองสตูล ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่พักเทียง)และวันเสาร์ 08.30-16.30 น.(พักเทียง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-712394 

ดาวน์โหลดประกาศ  

...........................................................................................

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล จากการประชุมคณะกรรมการการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจราจรถนนตำมะหงงอุทิศมีมติให้ทดลองการเดินรถ คือ 1.ให้รถวิ่งสวนทางกันได้ในเวลาปกติ โดยใช้ป้ายบังคับจอดรถวันคู่ - วันคี่ ตลอดสายและกำหนดให้มีการเดินรถทางเดียว ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น.โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่างๆในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 จำนวน 16 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียด

...........................................................................................

<<  หมายเลขโทรศัพท์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center เทศบาลเมืองสตูล 074-711012 และ 199 

...........................................................................................


ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast สูง 15 เมตร 8 ดวงโคม จำนวน 1 ต้น

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้(หลักสูตร) พร้อมเข้าเล่มวิชาพุทธสาสนาและวิชาอิสลามศึกษา 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างเหมาเคลือบพื้นกันลื่น อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล  

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 2 เครื่อง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 20 เม.ย.60 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์  แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล อีกทั้งมีการรับฟังบรรยาย เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายขนบ จรูญศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง และมีการชี้แจงกำหนดการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม

ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่ 2

วันที่ 20 เม.ย.60 เวลา 13.30 น. นายมนูญ  แสงเจริญ ประธานคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาล เปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล

ภาพ/ข่าว กองวิชาการเทศบาลเมืองสตูล 

พิธีเปิดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยห่วงใยผู้สูงอายุ

#เช้าวันนี้ (20 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วย นายเฉลย เอ้งฉ้วน เลขานุการนายกฯ และ นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล เลขานุการนายกฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยห่วงใยผู้สูงอายุ ณ อาคารพิเศษผู้ป่วยรวม(ตึกใหม่) โรงพยาบาลสตูล

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 172