สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

  
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

<< เทศบาลเมืองสตูล จัดกิจกรรมโครงการวันบัณฑิตน้อยและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล  

ดาวน์โหลดกำหนดการ 

...........................................................................................

<< ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง เทศบาลเมืองสตูล ปชส.แจ้งหลักเกณฑ์การให้บริการรถบรรทุกน้ำฯ ช่วงหน้าแล้ง สามารถขอรับบริการและติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสตูล 074-711008

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ 

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2560 ด้วยการพ่นหมอกควันยุงลายตัวแก่ตามอาคารบ้านเรือน พื้นที่เทศบาลเมืองสตูล ตั้งแต่วันที่ 16-29 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดแผนการปฏิบัติงาน 

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล กำหนดจัดกิจกรรมโครงการลานเพลินยิ้ม (เวที ร้อง เล่น เต้น รำ) ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน เริ่มวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมลานเพลินยิ้ม 

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล เปิดให้บริการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) เทศบาลเมืองสตูล บริเวณชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ผู้สนใจสินค้า สามารถชมและซื้อหาสินค้า ฯ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 14.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิศ (ฝ่ายขาย) 087- 4754178   และผู้สนใจที่จะนำสินค้าโอทอปมาวางจำหน่าย ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม 074-711358 และ 081-6985134

...........................................................................................

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 8-15 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กแลเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 ติดต่อได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองสตูล โทร 074-711191 

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

...........................................................................................

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีของท้องถิ่น ประจำปี 2560 ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองสตูล ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่พักเทียง)และวันเสาร์ 08.30-16.30 น.(พักเทียง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-712394 

ดาวน์โหลดประกาศ  

...........................................................................................

<< ประกาศเทศบาลเมืองสตูล จากการประชุมคณะกรรมการการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจราจรถนนตำมะหงงอุทิศมีมติให้ทดลองการเดินรถ คือ 1.ให้รถวิ่งสวนทางกันได้ในเวลาปกติ โดยใช้ป้ายบังคับจอดรถวันคู่ - วันคี่ ตลอดสายและกำหนดให้มีการเดินรถทางเดียว ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น.โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

...........................................................................................

<< เทศบาลเมืองสตูล มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่างๆในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 จำนวน 16 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียด

...........................................................................................

<<  หมายเลขโทรศัพท์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center เทศบาลเมืองสตูล 074-711012 และ 199 

...........................................................................................


ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างปรับปรุงทางเท้า คสล.เป็นทางลาดเอียง (slop) ถนนปานชูรำลึก 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) จำนวน 2 รายการ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างปรับปรุงลานกีฬาชุมชนทุ่งเฉลิม 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านพรเพชร 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ถนนยาตราสวัสดี (หลังสภ.เมืองสตูล) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จ้างปรับปรุงทางเท้า คศล.เป็นทางลาดเอียง ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์) จำนวน 2 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรือง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

อ่านเพิ่มเติม...