สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

แผนการดำเนินงาน


     **   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   **


               เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

               เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

               เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

               เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

              เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

               เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

              เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

               เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

              เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

                       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการปฎิบัติงาน

สรุปผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองสตูล


    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559

     รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558
 

     รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557


        สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2557

                ไตรมาสที่ 1

                 ไตรมาสที่ 2


          สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556

                 ไตรมาสที่ 1

                 ไตรมาสที่ 2

                      ไตรมาสที่ 3

                 ไตรมาสที่ 4

แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลเมืองสตูล


- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสตูล  (พ.ศ.2560 -2563)


- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองสตูล  (พ.ศ.2560 -2562) 

- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลเมืองสตูล (พ.ศ.2560 -2562) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลเมืองสตูล (พ.ศ.2560 -2562) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

- ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลเมืองสตูล (พ.ศ.2560 -2562) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)


- ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 -2561) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 -2561)

ส่วนที่ 1 บทนำ 
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ความเชื่อมโยง
ส่วนที่ 4 โครงการตามแนวทางพัฒนา
รายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการ
ส่วนที่ 6 ติดตามประเมินผล


- แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 -2560)

ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ความเชื่อมโยง
ส่วนที่ 4 โครงการตามแนวทางพัฒนา
รายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการ
ส่วนที่ 6 ติดตามประเมินผล


- แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556 -2558) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ความเชื่อมโยง
ส่วนที่ 4 โครงการตามแนวทางพัฒนา
รายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการ
ส่วนที่ 6 ติดตามประเมินผล


 

  - แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2554 -2556)


  - แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555)