สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วารสารเทศบาลเมืองสตูล

รายงานกิจการ ทม.สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 
   

ปอดใหม่คนสตูล

 

เกี่ยวกับเทศบาล

 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งพัฒนาลักษณะ และโครงสร้างทางกายภาพของเมือง ที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ตามกรอบผังเมือง พัฒนา และให้บริการ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แก่ประชาชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
         1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่
         1.2 ขยายเขตไฟฟ้าสว่าง สาธารณะ ให้ครอบคลุมพื้นที่ตามความเหมาะสม
         1.3 ขยายเขตประปาสาธารณะ ให้ทั่วถึง
         1.4 จัดระบบการจราจร ให้ครอบคลุมพื้นที่ตามความจำเป็น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการรักษา สิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่ดี สมดุล ยั่งยืน โดยให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
         2.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
         2.2 บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และ การประกอบอาชีพ ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม หรือ เป็นอาชีพเสริมภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
         3.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่ม อาชีพ เพื่อสร้างรายได้ หรือ อาชีพเสริม จัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพ และศูนย์กลางตลาด
         3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว ในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน และปรับปรุงให้มีการบริการให้ได้มาตรฐาน

4. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสังคม มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ของประชาชน ให้อยู่ดีกินดี ครอบครัว อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
         4.1 ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
         4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางวิชาการ
         4.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
         4.4 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
         4.5 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
         4.6 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
         5.1 พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ และสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
         5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงาน ตามแนวทาง การบริหารจัดการที่ดี นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนา การให้บริการประชาชนแบบครบวงจร ( One Stop Service ) ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย และพอเพียง
         5.3 พัฒนาส่งเสริมความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการจัดเวรยามท้องถิ่น เสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ในการรักษาความปลอดภัย จัดระบบการป้องกันภัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ดับเพลิง และการบรรเทาสาธารณภัย
         5.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เสริมสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริม สนับสนุน การรับฟังความคิดเห็น จากประชาชนโดยเปิดเผย โดยการนำหลักประชาพิจารณ์ หรือการจัดเวทีประชาคม มาปฏิบัติพันธกิจ

      1. จัดให้มีการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย และรางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ และเป็นไป ตามที่ผังเมือง กำหนด
       2. ขยายเขตไฟฟ้าและประปาสาธารณะ ให้ครอบคลุมพื้นที่ตามความจำเป็น
      3. ส่งเสริมและเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
      4. ส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีลักษณะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมที่ดี ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
8. ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น และส่งเสริมธุรกิจ การค้าชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน
10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่น ในฐานะผู้รับผิดชอบร่วมกัน
11. ปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยนำหลัก ธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการ
12. ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา คือ การกำหนดจุดุม่งหมาย หรือผลสำเร็จที่ต้องการหลังจาก ที่ทราบพันธกิจแล้ว เป็นการอธิบายว่าพันธกิจในส่วนที่จะทำขึ้นนั้นเพื่ออะไร ในลักษณะที่สามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานได้ มีการกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่ง เทศบาลเมืองสตูลได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. ประชาชนได้รับความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
2. ท้องถิ่นมีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี สิ่งแวดล้อมปราศจากมลภาวะ
3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
4. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และให้ความสำคัญในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง
6. นักเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น
7. นักเรียนและประชาชน ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการเล่นกีฬา เพื่อรองรับการ แข่งขันกีฬา ในระดับต่างๆ
8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
10. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน


วิสัยทัศน์และนโยบาย.....


เมืองสตูลน่าอยู่ หมายถึง เมืองสตูลเป็นเมืองที่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดี เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สภาพภูมิทัศน์ของเมืองสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปราศจากมลพิษต่าง ๆ มีการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ มีการให้การบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เชิดชูวัฒนธรรม หมายถึง เมืองสตูลเป็นสังคมแห่งการเชิดชูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันหลากหลาย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ผสมผสานให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสตูล รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวสตูล และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

ก้าวนำการศึกษา หมายถึง เมืองสตูลเป็นสังคมที่มีการพัฒนาด้านการศึกษา และภาษาต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกไร้พรหมแดน หรือยุค IT (Information Technology) เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปวงประชาเป็นมิตร หมายถึง เมืองสตูลเป็นสังคมที่มีความรัก ความเอื้ออาทร ความอบอุ่น ความสามัคคี ประชาชนมีความประพฤติ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการดำเนินชีวิต และเป็นสังคมที่ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาทุกด้าน

เศรษฐกิจรุ่งเรือง หมายถึง เมืองสตูลเป็นสังคมที่มีการส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพ โอกาส ให้เกิดการผลิต การจ้างงานในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มหรือเป็นอาชีพเสริม

ประตูเมืองชายแดน หมายถึง เมืองสตูลเป็นเมืองชายแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองเมืองหนึ่งที่เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย ภายใต้กรอบการพัฒนา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” และการพัฒนาของโครงการ IMT – G


ประวัติเทศบาลเมืองสตูล.....


เมืองสตูลได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2475 โดยชื่อสตูลมาจากภาษามลายูว่า“สโตย” แปลว่า กระท้อน เพราะเป็นเมืองที่มีการเพาะปลูกกระท้อนกันมาก และจากประวัติการสร้างเมืองสตูล จาก พ.ศ. 2382 จนถึงปัจจุบันนับได้ 168 ปี

เมืองสตูลเคยปกครองอาณาเขตทางทะเลตั้งแต่ปากน้ำเปอร์ลิส จนถึงเกาะพีพี ของเมืองกระบี่ มีสินค้าสำคัญ คือ รังนกนางแอ่น ต้องคุ้มครองเกาะรังนกไว้หลายเกาะ และมีเรือสินค้าและท่าเรือเมืองสตูลเป็นเรือเดินสินค้าระหว่างสิงคโปร์ ปีนัง พม่า

เมืองสตูล จึงได้รับขนานนามว่า นครีสโตยมำบังสังคารา (Neqeri Setoi Mambang Segara)แปลว่า เมืองสตูลเทวดาแห่งสมุทร หรือ สตูลเมืองแห่งพระสมุทรเทวา จังหวัดสตูลจึงมีสัญลักษณ์เป็นตราพระสมุทรเทวา

เทศบาลเมืองสตูล ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกา ให้เขตชุมชนอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด เป็นเขตเทศบาล คือบ้านพิมาน ตำบลพิมาน (ตำบลมำบัง) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 มีพื้นที่รับผิดชอบ 1.196 ตารางกิโลเมตร

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2513 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสตูลเพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารกิจการและการบำรุงท้องถิ่น โดยให้โอนท้องที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง บางส่วนเข้ามาร่วมเป็นเขตเทศบาล รวมเนื้อที่ทั้งหมด 6.8 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนล่าง ด้านทิศตะวันตก ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 973 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย


ตราเทศบาลเมืองสตูล.....